Innsamling - Registrering - Analyse - Rapporting

Miljø Analyse

Gode miljødata er viktig for overvåkingen av miljøet. Miljødata brukes til å fastsette miljøtilstand i tillegg til å vurdere behov for og evaluere virkninger av miljøtiltak. Standardisert innsamling av miljødata sikrer kvalitet på miljødata og sammenliknbarhet over tid, mellom utførende aktører og mellom geografiske områder.

For din virksomhet betyr dette krav om prøvetaking, aggregering av data og rapportering til sentrale myndigheter. Slike krav er ofte stilt i konsesjonsvilkår for driften.

Men virksomheten vil også ha egeninteresse i å overvåke utslipp for å ha kontroll over egen drift, ikke påfører nærmiljøet skade og å kunne kontrollere at man holder innenfor de grenser som er satt av konsesjonsmyndighet.

Registrering av miljødata

FieldTalk har støtte for å innarbeide det prøve takingsregime som bedriften er pålagt eller har etablert for internkontroll.

Dette er er ofte data som dekker mange forskjellige kategorier enten det gjelder utslipp til luft, vann eller nærmiljø.

Innsamling miljødata

Registrerte data danner grunnlaget for miljørapportering internt og til myndigheter via Altinn.

  • Måledata samles inn etter et definert prøve regime, ofte styrt av myndighetsvilkår.
  • Analyseresultater fra laboratorie prøver registreres og vises.
  • Vidererapportering til f.eks. Altinn er mulig.
  • Måledata gir også ledelse god oversikt over hva som slippes ut av bedriften og at men er innenfor de grenser som gjelder.