Effektivitet - Regularitet - Batch analyse - Teknisk tilstand

Produksjons analyse

I alle produksjonsprosesser ligger det muligheter til forbedringer. Det kan være mer effektiv bruk av råstoffer, redusert energi bruk, bedre arbeidsprosesser, bedre regularitet og produkt kvalitet. 

FieldTalk gir deg muligheten til å samle inn alle produksjonsdata, koble de opp mot dine analysemodeller og få frem data for forbedringer og endringer i produksjonen. Alt i sann tid, mens du kan ta aksjon og korrigere.

FieldTalk gir muligheten til å se produktiviteten på tvers over hele fabrikken, sammenligne over tid og bygge modeller som gjør at du kan se hele fabrikken samtidig.

FieldTalk tar i bruk standarder og metoder for å samle og analysere produksjonsdata, slik som f.eks. OEE (Overall Equipment Efficiency). OEE modellen gir en enkelt, standarisert, metode for å betrakte produksjonen, tilgjengeligheten, stopp og feilsituasjoner.

FieldTalk støtter også modeller for sporing, batch analyse og rapportering. Det gir mulighet til å koble produksjonen opp mot produksjonsplanlegging, arbeidsordrer og ressurs- og tidsbruk på produktnivå. 

Prosess- og produksjonsanalyse

Analyse av produksjonsdata enten dette er kontinuerlig- eller  stykkproduksjon så krever det tilpasning for å få frem best mulig analysegrunnlag. FieldTalk har så stor kapasitet at du ikke trenger å velge bort måledata, men ta "alt" , alle måledata med høy oppløsning. 

I neste omgang kan du koble målepunktene inn mot standardiserte modeller. 

Du kan senere optimalisere din modell, bytte ut målepunkter med andre og kjøre analyse om igjen for å få frem mer nøyaktig resultat.

Produksjonsstatistikk

Viser grafisk kjørestatistikk på en maskin eller produksjonslinje.

  • Gir historisk og sanntids-presentasjon for hver produksjonslinje
  • Når bemanningsplan er lagt inn, kan OEE modell brukes for å få frem sammenlignbare data med andre linjer.
  • Både for grafisk- og tekst-rapportering
  • Kombinert med produktdata og andre måledata på maskin så kan lønnsomhet, ressursbruk og vedlikeholdsbehov analyseres.

 

(Grafikken viser status på maskin basert på PackML OMAC/ISA standarder.)

OEE raw data - PackML

OEE raw data - PackML

Sanntids dashboard

Sanntids dashboard

 

Sanntids dashboard

Viser produksjon ved en maskin /linje i sann tid. Overvåker tilstand, kalkulerer ytelse. Henter inn produktkvalitetsdata (i eksemplet benyttes NIR målere)

Her kan stopp data trekkes ut og, med kobling mot andre måledata kan stopp årsaker og avvik spores.

BatchTracker.

Det å spore og følge produksjonen batchvis gir nye og forbedrede muligheter for sanntids analyse av produksjonen.

  • Som å ta analysen ned på produktnivå, og på ordre nivå.
  • Se på spesifikk ressursbruk pr. batch pr. produkt.
  • Kombinert med data fra OEE analyse kan data som sier noe om effektiv bruk av produksjonskapasitet pr. produkttype.
  • Dokumentasjon av energibruk pr. enhet.
  • Kobling kan gjøres mot kvalitetssystemet og labdata.
BatchTracker

BatchTracker